Alt?n Yemek
Lezzetin Ad?

Alt?n Yemek
" Lezzetin Ad? "
 

   KURUMSAL

Alt?n Yemek ?zmirALTIN YEMEK Toplu Yemek Fabrikam?z, 400 metrekarelik kapal? alan olarak in?a edilmi?tir.
Tasar?m?, modern g?da band?na uygun olarak yap?lm?? fabrikam?zda, 20 personelimiz taraf?ndan haz?rlanan kahvalt?, ??le yeme?i, ak?am yeme?i ve gece yemeklerimiz, da??t?m filomuz taraf?ndan m??terilimize ula?t?r?lmaktad?r.
?? merkezleri, fabrikalar, okullar, hastaneler, bankalar ve sanayi kurulu?lar?ndan olu?an m??terilerimize, kaliteli, lezzetli ve sa?l?kl? yemekler sunmak i?in, t?m ekibimiz Toplam Kalite Y?netimi kurallar?na uymaktad?r.

Kuruldu?umuz g?nden bug?ne, m??terilerimize verdi?imiz de?er, ?retti?imiz kaliteli ve lezzetli yemekler, uzman ekibimiz, d?nya standartlar?ndaki teknolojimiz, topluma ve ?evreye kar?? duyarl?l???m?z, ALTIN YEMEK'in haz?r g?da sekt?r?n?n en ?nemli firmalar?ndan biri haline gelmesini sa?lam??t?r. Usta ellerin haz?rlad??? yemeklerle, g?ler y?zl? hizmetiyle, Avrupa standartlar?ndaki ekipmanlar?yla, sahip oldu?u HACCP TS 13001, ISO 22,000, ISO 9000 kalite belgeleri ve G?da ?retim sertifikalar? ile ALTIN YEMEK Toplu Yemek, kendi sekt?r?nde g??l? ve g?venilir bir marka olmu?tur.

 

M?SYONUMUZ

ALTIN YEMEK, Personelini ?a??n gerektirdi?i bilgilerle donatmay? ?nemli bir ilke sayan ?irketimizin b?nyesinde d?zenlenen e?itimlerde, personeller yap?lan i?in m?kemmel yap?lmas? ad?na; kendi aras?nda bilgi al??veri?inde bulundu?u gibi, uzman e?itimciler sayesinde yeni bilgilere de ula?abilmektedir. E?itimlerimiz; G?da M?hendisleri Odas?, KOBEM E?itim Dan??manl?k, Ege ?niversitesi, Dokuz Eyl?l ?niversitesi ve ?T? G?da M?hendisli?i b?l?mlerinden al?nmaktad?r. Alt?n Yemek Catering ?nsan Kaynaklar? Departman? ayn? zamanda iyi bir e?itim planlamac?s? olarak ?al??maktad?r. E?itimlerimizin ?zel bir yan? da ?retim ve idari departman kadrolar?n?n bran? e?itimleri ile bulu?turulmas?d?r. ?dari kadro "Y?netim" alan?nda farkl? e?itimler al?rken, ?retim kadrosu ise "Mesleki Bilgi Geli?imi" alanlar?nda e?itimler almaktad?r.

V?ZYONUMUZ

"Kalite bizim i?in ya?am prensibidir" ilkesiyle yola ??kan Alt?n Yemek, yenilik?i ?a?da? yat?r?mlar ger?ekle?tirerek, sekt?r?nde verdi?i kaliteli hizmet anlay???yla uluslararas? toplu ve haz?r yemek ?retici firmalar?ndan biri olmay? hedeflemektedir.

 

 

?al??ma Saatleri

Hafta i?i :
06:30 - 20:00
Cumartesi :
06:30 - 17:00
Pazar : Kapal?

Bizimle ?al???n

Ah??, kalfa, komi. Bir ?ok personel ihtiya?lar?m?z olabiliyor. L?tfen bilgilerinizi b?rak?n

D???nceleriniz

Yemeklerimizi tatt?n?z m??
L?tfen yorumlar?n?z? bizden esirgemeyiniz.
 

Neden Alt?n Yemek

Kaliteli malzeme
Hijyen bilinci
Teknolojik yenilikler
Deneyimli ah??lar
Y?resel lezzetler

T?rk Web Ajans