Alt?n Yemek
Lezzetin Ad?

Alt?n Yemek
" Lezzetin Ad? "
 

YEMEK TA?IMA H?ZMET?

Alt?n Yemek ?zmir Hijyen ko?ullar?na uygun servis ara?lar?m?zla Tabldot yemek taleplerini, tam zaman?nda teslim etmeye ?zen g?steriyoruz.

Yemeklerin lezzetini ve k?vam?n? ?zenle muhafaza ediyoruz.

??letmenizin b?nyesinde yemek ?retimi yap?labilecek bir alan?n?n olmamas? durumunda ta??ma yemek hizmetimiz devreye girer.Ta??ma yemek hizmeti, Alt?n Yemek Haz?r Yemek ?retim tesislerinde ?retilmektedir. Yeme?in sunulaca?? mekan?n ve servis ekipmanlar?n?n eksikleri varsa bu eksiklikler tespit edilerek bunlar?n ne ?ekilde giderilece?i kar??l?kl? olarak belirlenir.Bu eksiklikler en k?sa s?rede giderilir. Eksikliklerin giderilmesiyle mutfa??m?zda haz?rlanan yemekler thermobox ( ?s? koruyucu ambalaj ) ile size ula?t?r?r. M??terilerimizin, belirli bir say?n?n alt?ndaki personele sahip ve mutfak ortam? yerinde ?retim ko?ullar?na uygun olmad??? durumlarda , hizmetimizi ta??mal? yemek sistemi ile ger?ekle?tiriyoruz. G?da m?hendislerimiz taraf?ndan kalorileri ve besin de?erleri dikkate al?narak haz?rlanan porsiyonlar?m?z, hammadde giri?inden itibaren, ?retimin t?m s?recinde, sorumlu g?da m?hendislerimiz taraf?ndan kontrol ediliyor.

 

 

 

?al??ma Saatleri

Hafta i?i :
06:30 - 20:00
Cumartesi :
06:30 - 17:00
Pazar : Kapal?

Bizimle ?al???n

Ah??, kalfa, komi. Bir ?ok personel ihtiya?lar?m?z olabiliyor. L?tfen bilgilerinizi b?rak?n

D???nceleriniz

Yemeklerimizi tatt?n?z m??
L?tfen yorumlar?n?z? bizden esirgemeyiniz.
 

Neden Alt?n Yemek

Kaliteli malzeme
Hijyen bilinci
Teknolojik yenilikler
Deneyimli ah??lar
Y?resel lezzetler

T?rk Web Ajans